Predsjednik

Vodstvo Udruge “Hrvatski studentski politološki forum”

predsjednikhspf

PREDSJEDNIK HSPF-a
Josip Zelenika, BA

Rođen: 4. ožujka 1994.

Općina prebivališta: Grad Široki Brijeg, ZHŽ

Obrazovanje:
– opća gimnazija fra Dominika Mandića Široki Brijeg
– prvostupnik politologije
– student diplomskog studija “Unutarnja politika i lokalna samouprava” na Filozofskom fakultetu u Mostaru

Predsjednik HSPF-a izabran:
– 5. redovna Izborna sjednica, 21.11.2013.
– 6. redovna Izborna sjednica, 20.11.2014.
– 7. redovna Izborna sjednica, 11.11.2015.
– 8. redovna Izborna sjednica, 20.5.2016.

Životopis

e-mail: josip.zelenika994@gmail.com

 

 

branaccPOTPREDSJEDNIK HSPF-a
Branimir Galić, BA

Rođen: 25. listopada 1993.

Općina prebivališta: Grad Široki Brijeg, ZHŽ

Obrazovanje:
– prvostupnik politologije
– student diplomskog studija “Međunarodna politika i diplomacija” na Filozofskom fakultetu u Mostaru

e-mail: branaacc@gmail.com

NAPOMENA: Predsjednik Udruge Josip Zelenika odlučio je ne imenovati drugog potpredsjednika Udruge do sljedeće IX. Redovne Izborne sjednice Skupštine u svibnju 2017. godine.

 

O PREDSJEDNIKU I POTPREDSJEDNICIMA

Predsjednik Udruge, uz Skupštinu, čini tijela upravljanja Udrugom. Predsjednik upravlja poslovima i aktivnostima Udruge u okvirnu svojih nadležnosti. Predsjednika bira Skupština među kandidatima koji moraju biti najmanje jednu godinu aktivni članovi Udruge. Predsjednik ima mandat od jedne (1) godine, a može biti ponovno izabran više puta. Predsjednik bira i imenuje i dva potpredsjednika koji zamjenjuju predsjednika u njegovim poslovima ukoliko je on onemogućen. Predsjednik može prenijeti određene nadležnosti na potpredsjednike posebnim aktom, čime prenosi i odgovornost za te nadležnosti. Predsjednik je za svoj rad odgovoran Skupštini. Potpredsjednici za svoj rad odgovaraju predsjedniku Udruge.

Nadležnosti predsjednika Udruge:

– priprema sjednice Skupštine;
– priprema nacrt Statuta i drugih akata koje donosi Skupština;
– provodi politiku, zaključke i druge odluke koje je donijela Skupština;
– zastupa i predstavlja Udrugu u pravnom prometu;
– imenuje i razrješava potpredsjednike Udruge;
– raspolaže i odlučuje o upotrebi sredstava za realizaciju ciljeva i djelatnosti Udruge;
– predlaže promjenu naziva i sjedišta Udruge, Skupštini Udruge;
– pismeno i usmeno ovlašćuje druge osobe da vrše neke od njegovih ovlasti;
– nastupa u odnosima s trećim stranama, javnim ili privatnim;
– odlučuje o brisanju iz Registra članova Udruge i suspenziji članskih prava;
– priprema financijski izvještaj i završni račun Udruge i dostavlja ga Skupštini na usvajanje;
– priprema izvještaj o svom radu i aktivnostima Udruge i podnosi ga Skupštini na usvajanje;
– aktivno sudjeluje u promicanju ugleda i stjecanju sredstava Udruge;
– dodjeljuje priznanja i zahvalnice pravnim i fizičkim osobama za osobiti doprinos razvoju Udruge;
– objavljuje i provodi javne pozive i natječaje vezane za projekte Udruge;
– održava stalne kontakte s javnošću;
– imenuje komisije, odbore i slična tijela prema potrebi, te im određuje zadatke;
– odlučuje o uspostavi sekcija i podružnica Udruge;
– prati realizaciju financijskog plana Udruge;
– sudjeluje u radu tijela Udruge;
– obavlja i druge poslove utvrđene ovim Statutom i odlukama Skupštine Udruge.