Skupština

Skupština Udruge “Hrvatski studentski politološki forum”

PREDSJEDNICA SKUPŠTINE HSPF-a
Ana Sušac

Rođena: 19. listopada 1997.

Općina prebivališta: Čitluk, HNŽ

Obrazovanje:
– Osnovna škola fra Didaka Buntića Čitluk
– Srednja škola dr. fra Slavka Barbarića Čitluk
– studentica preddiplomskog studija politologije na Filozofskom fakultetu u Mostaru

Životopis

e-mail: ana.susac97@gmail.com

POTPREDSJEDNICA SKUPŠTINE HSPF-a
Petra Begić

Rođena: 17. svibnja 1997.

Općina prebivališta: Grad Široki Brijeg, ZHŽ

Obrazovanje:
– Prva osnovna škola Široki Brijeg
– Gimnazija fra Dominika Mandića Široki Brijeg
– studentica preddiplomskog studija politologije na Filozofskom fakultetu u Mostaru

e-mail: petrabegic4@gmail.com

O SKUPŠTINI HSPF-a

Skupština je najviše tijelo upravljanja Udrugom, a čine ju svi redovni članovi Udruge. Predsjednik Skupštine saziva i predsjedava sjednicama.

Skupština Udruge:

– donosi Statut, te usvaja izmjene i dopune Statuta;
– donosi Poslovnik o radu Skupštine;
– donosi Pravilnik o izboru predsjednika Skupštine Udruge i Predsjednika Udruge;
– donosi druge opće akte Udruge;
– donosi odluke o pitanjima s dnevnog reda;
– bira i razrješava predsjednika Skupštine, Predsjednika Udruge i Tajnika Udruge;
– donosi financijski plan, te usvaja godišnje financijsko izvješće;
– razmatra izvještaj o radu Predsjednika Udruge;
– utvrđuje iznos godišnje članarine;
– utvrđuje dugoročne politike i programe razvoja Udruge;
– odlučuje o isključenju iz članstva, te o žalbama na odluke o suspenziji članskih prava i brisanju iz Registra članova;
– odlučuje o promjeni naziva i adrese sjedišta Udruge;
– tumači Statut i druge opće akte koje ona donosi;
– odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti Udruge;
– nadzire korištenje financijskih sredstava Udruge;
– odlučuje o međunarodnoj suradnji, te sudjelovanju Udruge u projektima drugih organizacija;
– odlučuje o pripajanju, razdvajanju i prestanku rada, kao i o drugim statusnim promjenama Udruge;
– donosi odluku o osnivanju radnih tijela Skupštine;
– odlučuje o pitanjima koja nisu u nadležnosti drugih tijela te obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom i ovim Statutom.