Pročitajte sadržaj Sporazuma koji su potpisali Lagumdžija i Dodik

Budući da se ovih dana podiglo mnogo medijskih špekulacija o tekstu sadržaju sporazuma, u nastavku donosimo na hrvatski jezik prevedenu originalnu verziju Sporazuma o programskoj / projektnoj suradnji u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti u BiH 2012. – 2014. koji se potpisali Lagumdžija i Dodik, predsjednici SDP-a BiH i SNSD-a.


 

Polazeći od zajedničkog opredjeljenja za europsku budućnost Bosne i Hercegovine (BiH), svjesni potrebe dinamiziranja ekonomskog razvoja i povećanja efikasnosti institucija na svim razinama i borbe protiv svih oblika organiziranog kriminala i korupcije, uvažavajući izborni rezultat i broj osvojenih mandata na izborima 2010. godine, Socijaldemokratska partija BiH (SDP BiH) i Savez nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) zaključuju:

 

Sporazum o programskoj / projektnoj suradnji u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti u BiH 2012. – 2014.

 

Suglasni smo da pristupimo poboljšanju zakonodavnog i institucionalnog okvira na razini države BiH i entiteta koji će osigurati ostvarivanje:

 

1. Realizacije Mape puta iz Bruxellesa;

2. Ubrzanog ekonomskog razvoja;

3. Efikasnije i racionalnije javne uprave;

4. Unaprjeđenja međusobne suradnje kroz kontinuirani dijalog.

 

1. Realizacija Mape puta iz Bruxellesa;

 

Djelovanjem kroz institucije vlasti na razini BiH i entiteta osigurati implementaciju obveza preuzetih na Političkom dijalogu na visokoj razini.

 

2. Ubrzani ekonomski razvoj i kreiranje povoljnijeg poslovnog prostor kroz efikasniji institucionalni okvir koji će omogućiti ubrzane investicije u funkciji reindustrijalizacije;

 

2.1. Zaštita interesa domaćih proizvođača i građana (reciprocitet, odnosno dovođenje u isti položaj domaćih sa stranim subjektima, poboljšanje carinskih procedura, kroz stručnu raspravu osiguravajući ukidanje valutne klauzule, zaštita domaćih proizvođača u pravcu prakse razvijenih zemalja, uvođenje zabrane uvoza poljoprivrednih proizvoda u vrijeme prispijevanja istih u Bosni i Hercegovini, zabrana izvoza pšenice i kukuruza u vrijeme

dospijeća za sve one koji primaju poticaje, uz jamstvo otkupne cijene…),

 

2.2. Pojednostavljivanje procedure ratifikacije međunarodnih sporazuma (uvođenje rokova i uspostava kategorije hitne procedure);

 

2.3. Uvođenje novog koncepta  poslovne registracije (višestruko smanjenje troškova, online registracija, jednopultni postupak, skraćenje rokova na 3 dana, zajednički projekt entitetskih vlada prema međunarodnim institucijama – software);

 

2.4. Izmjena članka 36. Zakona o Središnjoj banci BiH kojim se omogućuje korištenje obveznica BiH, entiteta, županija/kantona ili općina do 10% ukupnih obveznih rezervi banaka;

 

2.5. Stavljanje u zakonsku funkciju Vanjskotrgovinske komore, izmjena Zakona o

vanjskotrgovinskoj komori kojim će se urediti kriteriji i nadležnost za utvrđivanje visine  članarine od strane institucija BiH, jedini obvezni izvor financiranja je  članarina, komore mogu imati i prihode koje proistječu iz aktivnosti sa gospodarstvenicima (seminari, konferencije, organizacija i sudjelovanje na sajmovima…), maksimalni iznos članarine ne može biti veći od 2 prosječne plaće mjesečno u prethodnoj godini za područje za koje su komore osnovane, komore nemogu uvoditi druge obavezne namete;

 

2.6. Dogovoreno je rješenje otvorenih pitanja na trasi koridora Vc (tunel Putnikovo brdo). Usuglašen je zajednički nastup prema međunarodnim institucijama i koncesionarima kroz definiranje funkcionalnih cjelina (dionica);

 

2.7. Ukoliko Bosna i Hercegovina u sljedećih 6 mjeseci ne dobije 3 BIP granična prijelaza prema Hrvatskoj odgovornim ćemo smatrati i Europsku komisiju koju pozivamo na organizaciju hitnog sastanka sa predstavnicima Institucija BiH i da aktivno sudjeluju u iznalaženju rješenja. Napominjemo da su ispoštovane sve financijske obveze bosanskohercegovačke strane;

 

2.8. Podrška odlukama Skupštine Elektroprijenosa, podrška izmjenama i dopunama Zakona o Elektroprijenosu BiH u segmentu isplate dividende akcionarima gdje će akumulirana dobit (cca 100 miliona KM) biti raspodijeljena akcionarima u definiranom omjeru, hitno donošenje investicijskog plana ulaganja koji će podrazumijevati da postojeća sredstva (cca 160 milijuna KM) budu osnova za daljnja investicijska ulaganja u većem iznosu kao rezultat tehničko tehnoloških potreba, s tim da se investiranje u prijenosnu mrežu na području entiteta poštuje odnos kapitala u kompaniji, a nivelizirati će se trogodišnje, uspostavljanje novih upravnih i  nadzornih struktura radi efikasnog provođenja zaključaka;

 

2.9. Izražavamo spremnost za zajedničko investiranje elektroprivreda uz angažman eksperata i procjenu realnih potreba i mogućnosti;

 

2.10. Imajući u vidu ekonomsku situaciju stranke su se dogovorile da u sljedećem razdoblju sagledaju uvođenje diferencirane stope PDV-a. Stranke su suglasne u vezi uvođenja kategorije plavog dizela tako što će svaki entitet u okviru svojih nadležnosti uvesti mehanizme koji će biti harmonizirani.

 

3. Efikasnija i racionalnija javna uprava

 

3.1. Donošenje izmjene i dopune Zakona o državnoj službi kojim će se osigurati da se mandati čelnih ljudi ministarstava vežu za mandat ministra, ove ljude imenuje Vijeće ministara BiH na prijedlog ministra uz obvezu poštivanja nacionalne jednakopravnosti; Ocjenjivanje državnih službenika vršit  će se kvartalno. Ukoliko državni  službenik dobije dvije negativne ocjene u tijeku godine ili uzastopno bit će razriješen dužnosti državnog službenika od strane ADS-a, a po pribavljenom mišljenu nadležne institucije. Ista odredba se odnosi i na rukovodeće državne službenike;

 

3.2. Izmjena Izbornog zakona u pravcu koji treba osigurati demokratičniji izborni proces u dijelu utvrđivanja izbornih rezultata, eliminiranjem izbornog  inženjeringa kroz sustav zatvorenih listi, veću zastupljenost manjinskog spola u zakonodavnim tijelima; poseban centar za brojanje će biti angažiran isključivo za eventualno ponovno brojanje glasova po žalbama i za brojanje glasova pristiglih putem pošte, odsustva i nepotvrđenih glasačkih listića, kao i  ostale izmjene zakona koje su usuglašene unutar interresorne radne skupine PSBiH;

 

3.3. Izmjene Zakona o sukobu interesa u institucijama BiH na način da se isti uskladi sa Zakonom o javnim nabavkama i drugim relevantnim propisima, da se uskladi sa člankom 3. Protokola 1. europske Deklaracije o ljudskim pravima i temeljnim slobodama uvažavajući mišljenja Venecijanskog povjerenstva iz 2008. i 2010. godine (ukidanje sankcije zabrane kandidiranja). Nadležnost nad provedenim zakonom na razini države imat će posebno povjerenstvo koje će imenovati Zastupnički dom Parlamentarne skupštine BiH putem Javnog

natječaja. Tijelo nadležno za provedbu Zakona imat će obvezu u svakom pojedinačnom slučaju u kojem postoji opravdana sumnja u postojanje sukoba interesa, u postupku koji će se voditi dosljednom primjenom Zakona o upravnom postupku, utvrditi da je nositelj javne dužnosti svojim postupanjima zaista prekršio odredbe zakona;

 

3.4. Izmjena zakona o Visokom sudskom i tužiteljskom vijeću BiH (VSTV) u sljedećem pravcu:

– Natječajnu proceduru za glavne tužitelje, njihove zamjenike i tužitelje provodi VSTV

– Glavne tužitelje na svim razinama vlasti imenuju nadležna zakonodavna tijela na prijedlog Vijeća ministara, entitetskih i kantonalnih/županijskih vlada sa liste uspješnih kandidata koju je utvrdio VSTV uz postojanje mehanizma deblokade u postupku izbora tj. ukoliko nadležna tijela ne izvrše imenovanje u roku od 3 mjeseca, VSTV imenuje vršitelja dužnosti glavnog

tužitelja dok nadležno zakonodavno tijelo ne imenuje glavnog tužitelja sa liste uspješnih kandidata;

– Zamjenike tužitelja na državnoj, entitetskoj, kantonalnoj/županijskoj i okružnoj razini, uključujući i Brčko Distrikt BiH imenuje glavni tužitelj odnosne razine sa liste uspješnih kandidata koju utvrđuje VSTV;

– Tužitelje na državnoj, entitetskoj, kantonalnoj/županijskoj i okružnoj razini uključujući i Brčko Distrikt BiH na prijedlog VSTV imenuje glavni tužitelj;

– Sastav VSTV – članove koje imenuju nadležne odvjetničke komore zamijeniti sa članovima iz reda sveučilišnih profesora pravne struke, koje temeljem javnog natječaja imenuje Zastupnički dom Parlamentarne skupštine BiH, a u čijem sastavu će biti i predstavnici odvjetničkih komora;

– U slučajevima gdje postoji specijalno tužiteljstvo primjenjuje se isto načelo.

 

3.5. Redefiniranje rješenja u Zakonu o javnim nabavkama koje će osigurati efikasniju proceduru i dodjelu ugovora o javnim nabavkama u skladu sa europskim standardima, uz uvećavanje administrativne takse u procesu žalbi kako bi se spriječile manipulacije sa fiktivnim žalbama. U okviru postojeće strukture Ureda za razmatranje žalbi BiH, organizacijskim jedinicama u Banja Luci, Mostaru i Brčko Distriktu će se dati ovlasti za

odlučivanje po žalbama do iznosa 800.000 KM, a u svrhu postizanja veće efikasnosti. Za iznose preko 800.000 KM, kao i za sve nabavke Institucija BiH nadležan je Ured za razmatranje žalbi Sarajevo. Imenovanja u Uredu za razmatranje žalbi Sarajevo, kao i u organizacijskim jedinicama u Banja Luci, Mostaru i Brčko Distriktu vršit će Vijeće ministara.

 

4. Unaprjeđenje međusobne suradnje kroz kontinuirani dijalog.

 

HSPF.info

 

Komentari

komentara